Tüketicinin Korunması

XXXIII. GELİŞTİRDİĞİ VE SAVUNDUĞU ÇEŞİTLİ ÖNERİLERDEN SAPTANABİLEN BAZILARI

1992 yılında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tasarısıyla ilgili görüş bildirirken tasarıda tüketici haklarının beş hak olarak belirlendiğini ve sekize çıkarılması gerektiğini vurgulamıştır.

 • • Kamu kesiminin tüketicilere karşı haksız davranışlarının da kanuna dahil edilmesi gerektiğini savunmuştur.
 • • Gönüllü tüketici örgütlerinin yayınlarında reklam alamamalarının kanuna konulmasını önermiştir. Bu nedenle reklam alan ve reklamları kaldıracağını söyledikleri halde kaldırmayan TÜKETİCİ TEST dergisinin yayın kurulundan istifa etmiştir.
 • • Tüketicinin Korunması Kanunu'na medyanın kültürsüz ya da ihtiyaç içindeki vatandaşlar nezdinde itibarı ve güvenilirliği nedeniyle orada yayınlanan reklam ve ilanların ya da iddiaların hepsinin kayıtsız şartsız dürüst olduğu inancına kapılarak tuzaklara düşebilecekleri (örneğin,Banker reklamları, elaman aranıyor ilanları vb) kaygısından hareketle medyanın hukuki ve müteselsil sorumluluğunu kaldırmamakla birlikte tüketicilere bir ön uyarı olması amacıyla “ Reklam ve ilanların sonuçlarından medyamız sorumlu değildir”gibi bir ibarenin kullanılmasını savunmuştur.
 • • Satıcılara mal iadelerinde tüketicilerin ellerindeki kasa fişi ve fatura fotokopokilerinin de geçerli olacağının kabul edilmesini önermiştir.
 • • Dernekler Kanunu'nda değişiklikler yapılarak Uluslararası örgütlerle ilişkiler kurulmasıyla ilgili yasal ve bürokratik engellerin kaldırılmasını önermiştir.
 • • Tasarılarda keyfi fiyat artışları konusunun yeterince işlenmediğini vurgulamıştır.
 • • Kampanyalı satışlarda tüketicilerin kapkaçcı satıcı ve perakendecilerden korunması için kampanyaya bir ödeme yapmadan önce tüketicilerin kampanya kayıtlarını mağazalardan alacakları formlarla doğrudan üreticilere yapmalarını savunmuştur.
 • • İade ve tazmin konusunda süreler mal kategorilerine göre belirlenmeli,tazmin olayı satıcıya intikalden itibaren en geç bir ay içinde kesinlikle tüketicinin istediği doğrultuda çözümlenmelidir. Tüketici tamirden memnun kalmamışsa ikinci bir tamir yoluna değil aynen değiştirme veya para iadesi yoluna gidilmelidir.
 • • Bütün çalışmalarında tüketicinin korunmasının dar anlamda tüketicinin sadece alış verişlerde ödediği paranın tam karşılığını almak olmayıp ,tüketicilerin daha iyi eğitim sağlık ve rekreasyon olanaklarına kavuşması anlamına da geldiğini vurgulamıştır.
 • • 1972 yılından bu yana bütün yazılarında tüketici yasasısının bir an önce çıkarılmasını savunmuştur.
 • • (Örneğin,bakınız ; Tüketicinin Korunması ve Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasarısı,Demokrat İzmir, 5-6-7.2.1972, İTBF DERGİSİ; “Tüketicinin korunması yasası bir an önce çıkarılmalıdır”. Fahrettin Keskin ile Röportaj Ticaret, (16.3.1987)
 • • Tüketicinin korunması ile rekabetin korunmasının büyük ölçüde ile eşanlamlı olduğunu savunmuştur.
 • • Tenzilatlı satışlarda tüketicilerin aldatılmaması için etiketlerde gerekli değişikliklerin yapılmasını ve etiket mecburiyetine uyulmasını savunmuştur. (Örneğin, 29.1.1985 tarihli Tenzilatlı Satışlar ve Türkiye'de Etiketleme ,Ticaret gazetesi 25.12.1984).
 • • 8. BYKP Tüketicinin Korunması ÖİK'da hazırlamış olduğu özellikle uluslararası ilişkiler bölümünün formatı büyük ölçüde kabul edilmiştir.
 • • Son 8.BYKP ile ilgili DPT Özel İhtisas Komisyonu raporlarında ve toplantılarında şu görüşleri savunmuştur;
 • • Tüketici örgütlerinin diğer sicil toplum örgütleri ile işbirliğinin geliştirilmesi.
 • • Etiket mevzuatına işlerlik kazandırılması
 • • Tüketici hakem heyetlerin etkinliğinin ve yaptırım gücünün artırılması
 • • Global gündemdeki önemli tüketicinin korunması (örneğin,organik gıda maddeleri, hormonlu gıda maddeleri, elektronik ticaret, tüketici danışma büroları,genetik işlem görmüş gıda maddeleri .millenium round vb) konularının sıkı takibi
 • • Tüketicinin eğitilmesi,bilgilendirilmesi ve örgütlenmesine ilişkin olarak da şu görüşleri savunmuştur;
 • • İlgili uluslararası standartlara uygun ama Türkiye'ye adapte edilmiş kitapların ve müfredatın hazırlanması
 • • İnternet ve radyo-TV kanalı ile halka dönük tüketici eğitimi
 • • Tüketici eğitimi ile ilgili olarak AB ve Uluslararası Tüketiciler örgütüne paralel ve işbirliği ile projeler oluşturulması
 • • Tüketici örgütlerine evrensel nitelikte uzman ve profesyonel yönetici yetiştirilmesi
 • • Tüketici örgütleri personelinin eğitimi
 • • Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 13 Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesini kapsayan Phare CICPP (Tüketici örgütleri ve tüketici politikası programı) gibi programlara katılma ve/veya böyle programların oluşturulması
 • • Diğer sivil toplum örgütlerinin tüketici örgütleri ile işbirliği için ortak projeler
 • • Tüketici danışma büroları ile kurumsal işbirliği
 • • Tüketici örgütlerinin araştırma teknikleri ve karşılaştırmalı testler konularında eğitimi
 • • Tüketici ihtisas hakimliği için hukuk fakültesi müfredatlarında gerekli değişikliklerin yapılması.
 • • Yeni ihtisas hakimleri gelinceye kadar mevcut genç hakimlerden bir bölümünün acele olarak tüketicinin korunması ihtisas eğitiminden geçirilmesi
 • • Dünya ticaret örgütü Millenium Round,Avrupa Birliği ve Uluslararası Tüketiciler örgütlerinin geleceğe dönük hazırlıklarına katılım için eğitim
 • • Tüketicinin korunmasıyla ilgili olarak kısa ve uzun dönemde global gündemde olan konular hakkında eğitim
 • • Tüketici hakları konusunda eğitim
 • • Dünya tüketici hakları günü konusunda eğitim
 • • Tüketicinin temsil hakkı konusunda eğitim
 • • Birleşmiş Milletler tüketici anayası eğitimi
 • • Tek Pazar eğitimi
 • • Tüketicinin korunması eylem programları konusunda eğitim
 • • İşletmeler (Satıcılar) tarafından sponsorluğu yapılan eğitim malzemelerini denetimi
 • • Tüketici eğitim standartlarının oluşturulması
 • • Tüketicinin bilgilendirilmesi konusunda öneriler;
 • • Önemli konular için devleti/kamuyu temsilen tek bir resmi görüş sözcülüğü oluşturulması(,Örneğin,zararlı bir ilaç vb) .
 • • Avrupa'daki gibi Tüketici Danışma Büroları
 • • Tüketicinin korunmasıyla ilgili olarak kısa ve uzun dönemde global gündemde olan konular hakkında bilgilendirilme,örneğin, codex konuları ve genetik olarak işlem görmüş ürünlerin etiketlenmesi,organik gıda maddeleri,tarımsal ürünler,ürün güvenliği,ürün standardları, telekomünikasyon ve yanıltıcı ve yalan reklamlar
 • • Tüketici Örgütleriyle ilgili olarak da ;
 • • Türkiye'de tüketici örgütlerinin geliştirilmesi
 • • Tüketici örgütlerine üye sayısının artırılması
 • • Tüketici örgütlerine profesyonel yönetim
 • • Tüketici örgütlerinin uluslararası niteliğe kavuşturulması-Bu konudaki Dernekler Kanunu'nun ilgili kısıtlayıcı hükümlerinin değiştirilmesi
 • • Tüketici örgütlerinin işleyişine etkinlik kazandırılması ve gelir kaynaklarının artırılması
 • • Tüketici örgütlerinin diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
 • • Tüketici örgütlerinin tanıtımı
 • • Yerli ve yabancı tüketici örgütleri arası işbirliği ve eşgüdüm sağlanması
 • • Tüketici örgütleri ile hükümetler arası ilişkiler
 • • Tüketici örgütleri ile üniversiteler arası ilişkiler
 • • Tüketici örgütleri ile Uluslararası Standardlar Örgütü (ISO) ,Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer benzeri kuruluşlarla işbirliği
 • • Çok uluslu şirketler ile tüketici örgütleri arasındaki ilişkiler ve izleme komiteleri
 • • Tüketicinin korunmasıyla ilgili olarak kısa ve uzun dönemde global gündemde olan konular hakkında örgütlenme
 • • Tüketici örgütlerinin çeşitli alt komitelere ayrılması
 • • Tüketici mevzuatının uygulanması ve yaptırımların izlenmesi komiteleri
 • • Politika ve strateji oluşturma
 • • Ürün ve hizmetlere göre ayrı ihtisas komiteleri ,örneğin,sermaye piyasası izleme komitesi, gıda maddeleri standardları ve GM Foods (genetik işlem görmüş ürünler),elektronik ticaret, ulusal ve uluslararası rekabet izleme, dünya ticaretinde liberalleşme ,çok taraflı ticaret ve etkileri,planlama ve strateji,uluslararası temsil,ürün güvenliği ,uluslararası yatırımlar ,sürdürülebilir tüketim vb)
 • • Tüketicilerin hak aramasında bilirkişi ücreti engellerinin aşılması.
 • • Tüketici örgütlerinin uluslararası düzeyde,örneğin , bir konfederasyon olarak, daha iyi temsil edilmesi.
 • • Kapıdan kapıya satışlarda cayma bildirim belgesi konusunun satışçılar tarafından tüketicinin istismarı için kullanılmaması amacıyla TV'lerden tüketicilere duyurular yapılması.
 • • Tüketici mahkemeleri için ihtisas hakimlerininin yetiştirilmesini ve hukuk fakültelerinde Tüketici Hukuku derslerinin veya ABD'nin oluşturulması
 • • Toplam Kalite anlayışının savunulması.
 • • Kapıdan satış yapanların kimlik gösterme ve tek tip kıyyafet zorunluğu getirilmesi.
 • • DPT 8.BYKP ÖİK'da 24 saat yayın yapan interaktif SAĞLIK TV kanalı önermiş ve kabul edilmiştir.
 • • Devlet dairelerinin kapılarına vatandaşın yapacağı işler listelerinin asılması.
 • • Tüketicinin Korunması Kanununa gayrimenkullerin de dahil edilmesi.
 • • Daire vb alımlarında Noterden satış vaadi ile tüketicilerin kandırılmaması için tapuya şerh koydurulması ve satış vaadi olan bir gayrimenkulun o vaad kaldırılmadıkça başkasına satılamamasını savunmuştur.
 • • Tüketici=halk= vatandaş kavramını CI'dan çok önce yazılarıyla vce konuşmalarnı ile dile getirmiştir . CI 2000'li yıllara gelince bu kavrama yönelmeye başlamıştır.
 • • Tüketicilerin hakları yanında sorumluluklarının da bulunduğu tezini vurgulamıştır.
Prof. Dr. Ömer Baybars TEK -

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümü
Selçuk Yaşar Kampüsü Üniversite Caddesi Ağaçlı Yol No:35–37 Bornova / İzmir / Türkiye
e-Posta: omer.tek@yasar.edu.tr & Telefon: 0 232 411 52 24 & Faks: 0 232 411 50 20

Eposta Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates