Bildiri ve Konferanslar

Bildiri ve Konferanslar

ULUSAL KONFERANS –KONGRE BİLDİRİ KİTAPLARINDAKİ MAKALELER

• 4.Ulusal Pazarlama Kongresi,18-20 Kasım 1999 ANTAKYA –HATAY,“21.Yüzyılın Eşiğinde Ulusal Pazarlama” temalı kongre. MUSTAFA KEMAL UNİVERSİTESİ İİBF 19.Kasım.1999 üçüncü oturum , Tüketim Malları Pazarlaması, Ömer Baybars Tek ve Çağatay Ünüsan , Türkiye’de Süper ve Hipermarketlerin Gelişimi ve Artan Rekabet Ortamında Satış Gücü Eğitimi ve Tüketici Tatmini açısından Değerlendirilmesi Araştırması, Kongre kitabı, ss.171-179.


YURTİÇİNDE SUNULAN KONFERANS VE BİLDİRİLER

 • • 4.Ulusal Pazarlama Kongresi, 18-20 Kasım 1999 ANTAKYA –HATAY,“21.Yüzyılın Eşiğinde Ulusal Pazarlama” temalı kongre.MUSTAFA KEMAL UNİVERSİTESİ İİİBF, B salonunda Birinci Stratejik Pazarlama Yönetimi oturumunda Pınar Süral Özer ile birlikte “Pazar yönlülük ve Örgütsel Öğrenme Teorilerinin Türkiye’de Kar Amaçsız Kuruluşlara Uyarlanması” bildiri. Sunan Pınar Süral Özer
 • • “Dünya Tüketici Gününü Her Boyutu İle İrdeliyoruz” Uluslararası Lions Kulüpleri 118-R Yönetimi Çevresi ’nin İzmir Kordon Lions Kulübü, Ln.Nilüfer Gülcüoğlu’ nun 7.2.2000 tarih ve GY.99/2000-266 sayılı yazıları ile. İzmir Ticaret Odası Kongre Salonu,saat:16.00-18.000 Dündar Soyer Ayla ,Selışık Tamar 14.3.2000-03-20 (Plaket ve Teşekkür mektubu)
 • • Ömer Baybars Tek, Globalleşen Dünyada İlişki Pazarlaması ve Müşteri Bağlılığı : Hilton oteli – Narlıdere Lions Kulübü 23.Mayıs.2000 saat 20.000 (Özel Ödül ve Takdir belgesi)
 • • Ömer Baybars TEK, “Türkiye’de Modern Perakendeciliğin ve Zincir Mağazaların Yeri ve Önemi ” PER-DER, Türkiye’de Çağdaş Perakendeciliğin Gelişimi ve Kritik Büyüklük Elde Etme” Toplantısı tebliği (Çırağan Sarayı İstanbul) . 20.5.1998
 • • Ömer Baybars Tek – Pınar Özkan,“Çam Reçinesi ve Yan Ürünlerinin Pazarlanması İçin Bir Yaklaşım”,Türkiye 3.Çam Reçinesi Kimyasal Prosesleri ve İşletmeciliği Sempozyumu Tebliğleri, 20-21.Kasım.1998,İzmir:Selçuk Yaşar Eğitim Vakfı Yayını,1998.
 • • "Kadın Tüketicilerin Korunması ve Avrupa Topluluğu’ndaki Uygulamalar", Türk Kadınlar Birliği ve Hürriyet Gazetesi’nin Ortaklaşa düzenlediği panelde sunulan tebliğ, İzmir, 26.2.1988.
 • • "İşletmelerde Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım Yönetimi", Milli Prodüktivite Merkezi Ege Yıldız A.Ş. Pazarlama Seminerine sunulan tebliğ, İzmir Etap Oteli 26 Ekim- 1 Kasım 1988.
 • • "Türkiye'de ve Batılı Ülkelerde Tüketicinin Korunması Alanında Yapılan Faaliyetler VE Türkiye İçin Önerilecek Bir Sistem”, İzmir Ticaret Odası Tüketicinin Korunması Forumu, 11.10.1989.
 • • "İşletmelerde Yabancı Ortaklıklar ve Serbest Bölgenin İzmir Reklamcı¬lığı’na Etkisi", İzmir Ticaret Odasında sunulan tebliğ, 31.10.1989.
 • • "Playback Toplumunda Çözümsüzlükler" Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen Panelde sunulan tebliğ, İzmir, 13.5.1989.
 • • "Çağdaş Demokrasilerde Tüketici Hakları" Türk Demokrasi Vakfı tarafından düzenlenen konferansta sunulan tebliğ, İzmir, Ege Üniversite¬si Atatürk Kültür Merkezi, 1989.(Bu konferasta ÖB TEK dünyada ilk kez tüketici hakları ile insan haklarının aynı şey olduğu tezini savunmuştur)
 • • "Tüketicinin Korunması Açısından 1990'lı Yıllar ve Gelecek Yıldan Beklentilerimiz", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F., İstanbul, 26.12.1990 Panel Bildirisi.
 • • "Çevre ve Turizm Paneli", TÜRSAB-İzmir Ticaret Odası, _23.5.1991.Panel Bildirisi.
 • • "Denizcilik Eğitiminde Hükümetlerle İlişkiler". D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü "Denizcilik Sektörünün Sorunları" Sempozyumu. Atatürk Kültür Merkezi, 19.2.1992.
 • • “Tüketicinin Korunması”,Bornova Rotary Kulübüne Sunulan Bildiri, Efes Otelui, 25.04.1989
 • • "Dışa Açılma ve Globalizm Sürecinde Tüketici Hakları", Türk Kadınlar Birliği Paneli, İzmir Ticaret Odası, Bildiri, 27.4.1993.
 • • "Gıda Perakendeciliğinin Süpermarketler Kanalı ile Geliştirilmesi ve Türkiye'deki Uygulamalar" 11-5/12/1976 İzmir 1. Gıda Fuarı Gıda Pazarlama ve Dağıtım Sempozyumu’nun bildirisi.
 • • "Türkiye'de Pazarlama ve Dağıtım Kuruluşlarının Kentsel Yerleşmesine İlişkin Sorunlar"; 30-31/7/1981 tarihlerinde Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Düzenlenen Mimarlık ve Ekonomi Konulu Senpozyum’a sunulan bildiri.
 • • "Türkiye ve Güneş Enerjili Su ısıtma Sistemleri Pazarlaması"; 28/9 - 3/10/1981 tarihlerinde Ege Üniversitesi’nde düzenlenen Türk-Alman Enerji Sempozyumuna sunulan bildiri.
 • • “Siyasi İktidar ve Tüketicinin Korunması”, Türk Kadınlar Birliği Konferansı, Milli Kütüphane,İzmir 25.11.1998
 • • "Türkiye'de Reklamcılığın Son Yıllardaki Gelişme Eğilimleri" , Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF'de düzenlenen aynı adlı panelde sunulan bildiri (Haluk Cansun ve Faruk Atasoy) 14.5.1986.
 • • "Türkiye'de Ayakkabı Üreticilerinin İç ve Dış Pazarlama Sorunları", I. Küçük İşletmeler Ayakkabıcılık Sempozyumu. 21-22/03/1987 İzmir, Atatürk Kültür Merkezi
 • • "Türkiye'de Ayakkabı Tüketicisinin Sorunları",Aynı toplatıda sunulan panel bildirisi. 22.3.1987).
 • • "Türkiye’de Tüketicinin Korunması Yönünden Standardizasyon" ,20/3/1987 tarihinde D.E. Ünivesitesi İİBF ile TSE tarafından ortaklaşa düzenlenen "Ekonomide ve Dışa Açılmada Standardizasyonun Önemi" konulu sempozyuma sunulan bildiri.
 • • "20. Yılında Türkiye-AET ilişkileri" ,Hava Teknik Okullar Komutanlığı’nda sunulan Konferans, 5/5/1984.
 • • "1980'li Yıllarında Pazarlama Uygulamaları ve Tüketicinin Korunması", İzmir Rotary Kulübü Üyelerine Konferans, 17/4/1984
 • • "Çevre Koruma ve Türkiye Uygulamaları", Karşıyaka Rotary Kulübü Üyelerine sunulan konferans, 19/1/1987
 • • "Taksitli Satışlar ve Türkiye Uygulamaları", Yeni Asır Gazetesinde Yapılan Açık Oturumda sunulan bildiri. 25/1/1985
 • • "Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları ve Tüketicinin Korunması" D.E Üniversitesi Rektörlüğü Çarşamba Konferansları. 10/2/1988.
 • • Ömer Baybars Tek “ Türkiye’nin Kalkınmasında Genç Girişimcilerin Rolü” , Ege Genç İşadamları Derneği,İzmir, 8. 06. 1990.
 • • “Türkiye’de ve Batılı Ülkelerde Tüketicinin Korunması Alanında Yapılan Faaliyetler”, Forum., İzmir Ticaret Odası, 11.10.1989
 • • “Çağdaş Pazarlama ve İşletmecilik Anlayışı Işığında Basının Rolüne Dışarıdan Bakış”,Hürriyet Gazetesi (İzmir), 17.11.1992
 • • “Türk Deniz İşletmeciliğinin Sorunları” DEÜ Rektörlüğü Çarşamba Konferansları, 17.03.1991
 • • 21.03.2000,“ Avrupa Birliği’ne Girerken Tüketici Hakları” Paneli, Konak Belediyesi ve Tükoder, Konak Belediyesi Kültür Sarayı, İZMİR. Konak Belediye başkan Yardımcısı Ayşe Zübeyde Aydın,1.02.2000 tarihli ve 46 sayılı yazı ile davet.
 • • “21.Yüzyılda Tüketicinin Korunması’nın Değişen Gündemi” 24.03.2000, Atatürk Üniversitesi,Erzurum. Atatürk Üniversitesi İİBF dekanı Prof.Dr.Cevat Gerni’nin 31.1.2000 tarihli davet mektubu ile.
 • • 21.Yüzyıla Girerken Tüketici Olarak Haklarınızı Biliyor musunuz?” Paneli.Türkiye Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği ve TSE ,Beşevler,Gazi Üniversitesi,Ankara, Tüketiciyi koruma ve Dayanışma Birliği TÜKOBİR Başkanı Osman Katipoğlu’ nun 18.2.200 tarihli faksı.TSE desteği ile , “21.Yüzyılın Başında Tüketicinin Korunmasının Değişen Gündemi Çervevesinde Türkiye’de Tüketici Haklarının Tüketicinin Korunmasındaki yeri” sunumu. 22.03.2000
 • • “Tüketici Nasıl Bilinçlendirilir” , Soroptimistler Konferansı, Buca Kültür ve Sanat Merkezi, 2.04.1993
 • • “Tüketicinin Bilinçlenmesinde Meslek Kadınlarının Rolü”,Soroptimistler derneği Salonu, 13.04.1993
 • • “Alışverişlerde Tüketicinin Korunması”, Panel Bildirisi,İzmir Fuarı, 15.11.1989
 • • 4.Ulusal Pazarlama Kongresi,18-20 Kasım 1999 ANTAKYA – HATAY,“21.Yüzyılın Eşiğinde Ulusal Pazarlama” temalı kongre Mustafa Kemal Üniversitesi, Açılış Paneli konuşması (Muhittin Karabulut yerine) 18.11.1999) Antakya-Hatay
 • • 2.19-20 Ekim 2000 tarihlerinde Efes Oteli Auditorium da yapılan KALDER II.Mükemmeli Arayış Sempozyumu’nda “İşletmelerin Müşteri Memnuniyetti Sağlamalarında Modern ve İlişkisel Pazarlama” konulu tebliğ
 • • 7 Ekim 2000 ’de Trabzon Esnaf ve Sanatkar Odaları birliği tarafından düzenlenen Küçük İşletmelerin İmalat,Finans ve Pazarlama Problemleri : Sorunlar ve Çözüm Önerileri panelinde ; “Süpermarket ve Hipermarketlerin Gelişmesi Karşısında Bakkalların Rekabet Olananakları” konulu tebliği
 • • 16-18 Kasım 2000 tarihinde gerçekleşitirilen , “Değişen Tüketici Karşısında Pazarlamada Yeni yaklaşımlar konulu 5.Ulusal Pazarlama Kongresi’nde sunulan “ Global Pazarlama’da Pazarlama Stratejilerinin Tasarım ve Uygulanmasında Kültürel Etkileşimin Rolü” E.Gegez ile birlikte.
 • • Ömer Baybars Tek ve Pınar Süral Özer, “İşletmeciliik bilgisi Pazarlamasında Modern ve Sosyal Pazarlama Anlayışları”, 7.Ulusal İşletmecilik Kongresi,Başkent Üniversitesi,24.Kasım 2000,Kızılcahamam,Ankara (Sunan Pınar Süral Özer)
 • • 25.Nisan.2001 tarihinde TSE ,Gazi Üniversitesi ve TÜKOBİR Tüketici Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen “Küreselleşmede Tüketici Yönüyle İşletmelerin Sorumluluğu” panelinde panelist olarak konuşma .
 • • 23.03.2001 Malatya Ticaret Odası’nın daveti ile Malatya’da “Kriz Yönetiminde İşletmelerin Sorumluluğu: Karlılık ve Tüketici Perspektifi” konulu konferans .
 • • 28.03.2001 Kayseri Ticaret Odası,Erciyes Üniversitesi ve Kayseri TSE tarafından ortaklaşa davet üzerine “ Küreselleşme Ortamında Şirketlerin Sorumluğu ve Tüketici Perspektifi”, “ Kriz Yönetimi ve İlişkisel Pazarlama” konulu konferanslar.
 • • “Türkiye’de Perakendecilik Çağı ve Büyük Ölçekli Perakendeci Mağazaların Gelişimi, Rekabet Kurumu,Ankara 03.05.2001
 • • “ Değer Çağı ve Pazarlama Kültürü”: Hayatbilim Pazarlama Değer Çağını Yaratıyor” Kordon Rotary Kulübü Üyelerine verilen Konferans, Hilton Oteli,31.05.2001
 • • Ömer Baybars Tek “ Perakendecilik Sektöründe Fırsatlar ve Tehditler”, Panel Bildirisi, 21 Mayıs 2003, Sabancı Üniversitesi,Orhanlı ,İstanbul.
 • • 18 Ekim . 2003 tarihinde Adana Hilton-Sa otelinde Nokta yayıncılık tarafından düzenlenen Güney ve Güney Doğu Anadolu Perakendecilik Konferansı’nda “ Perakendecilikte İlişki Pazarlaması ve Sektörün Gelecek 10 Yılı” başlıklı bildiri

ULUSLARARASI KONFERANS VE BİLDİRİLER

 • • "Philantrophy and Non-Profit Organizations in Turkey" in the Role of Philantrophy and Non¬Profit Organizations Seminar, June 22/July 5, 1986, Salzburg, Austria
 • • "The Role of Social Marketing in Non-Profit Organizations" in Salzburg Seminar, June 22/ July 5, 1986
 • • Ömer Baybars Tek, “Adaptation of Turkish Consumerism to the European Economic Community”,12th.World Consumer Congress by International Consumer Association,Madrid 15-20.9.1987.
 • • "Consumer Problems and Consumer Protection in Turkey". 28-30/3/1977’ de Atina'da IOCU tarafından düzenlenen Akdeniz Tüketici Konferansında sunulan bildiri.
 • • "Retailing in a Developing and Mixed Economic System: The Turkish Case" 29-30/5/1978 tarihinde Brüksel'de Vrije Universiteit Brussels ve European Institute for Advanced Studies in Management ile ortak olarak düzenlenen "International Symposium on Distribution Structure and Management" sempozyumunda sunulan bildiri.
 • • “Uluslararası Tüketici Hareketi ve 12.Dünya Tüketici Kongresi” TSE tarafından 16-17/03/1988 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “I. Milletlerarası Tüketicinin Korunması Sempozyumu”nda sunulan bildiri
 • • "Solar Energy Marketing: The Turkish Case" 13-15/12/1982 tarihinde University of Miami tarafından Miami'de düzenlenen "5th Miami Internati¬onal Conference on Alternative Energy Sources" konulu sempozyumda sunulan bildiri
 • • "Development of Fulbright Alumni Association in Turkey". Proceedings of the 10th Anniversary of Fulbright Alumni Association, October 15/17, 1987. Washington D.C.
 • • Retail Structure and Consumerism: The Question of Economic Development and Retail Technology Transfer", İstanbul'da düzenlenen "Marketing and Economic Development" konulu Uluslararası Pazarlarna seminerinde sunulan bildiri, 1-4/9/1986
 • • The Impact of Consumerism on a Developing Economy: The Turkish Case" 16-19/3/1987 tarihinde "American Council on Consumer Interests" tarafından Kansas City, Missouri'de düzenlenen 29. yıllık kongrede (National Economic Policies: "The Impact of Consumer Welfare" temalı sempozyumda sunulan bildiri
 • • “Protection of Consumers In Less Developed Coıuntries: The Case of Turkey” oturumunda aynı başlıkla sunulan bildiri (15-1907.1993).
 • • Chicago’da Midwest Business Educators Association ve Marketing Management Association Kongre ve Sempozyumu’nda “Global Retailing, Turkish Retailing and Logistics” Palmer Hilton Hotel (Şubat 2002)
 • • Michigan State University, College of Human Ecology’de ,Prof.Dr.Brenda Sternquist’in sınıfında son sınıf öğrencilerine “Turkish Retailing in the new Millennium : “Present and Future of Large Scale Retaling in Turkey:Opportunities and Threats (29.Kasım 2001)
 • • Michigan State University, The Eli Broad College of Business’da Prof.Dr. Diane Mollenkopf’un öğrencilerine “Age of Retailing: Turkish Retailing in the new Millennium” konulu ders (Aralık 2001)
 • • Michigan State University, The Eli Broad College of Business’da Dr. George Zsidisin’in sınıfında “Logistics and Modern Large Scale Retailing in an Emerging Country: The Case of Turkey” konulu ders anlatımı 20.03.2002
Prof. Dr. Ömer Baybars TEK -

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümü
Selçuk Yaşar Kampüsü Üniversite Caddesi Ağaçlı Yol No:35–37 Bornova / İzmir / Türkiye
e-Posta: omer.tek@yasar.edu.tr & Telefon: 0 232 411 52 24 & Faks: 0 232 411 50 20

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates